Общи Условия

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта https://www.novbiznes.eu („Услугата“), управляван от Нов Бизнес („нас“, „ние“, или „нашите“).

Достъпът ви и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват услугата.

С достъпа или ползването на Услугата Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, нямате достъп до Услугата.
Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Нов Бизнес.
Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от Нов Бизнес.

Нов Бизнес няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това признавате и се съгласявате, че Нов Бизнес не носи отговорност или пряка или непряка отговорност за щети или загуби, причинени или по презумпция, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Препоръчваме ви да прочетете условията и правилата за поверителност на уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.
Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по някаква причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своя характер трябва да останат в сила при прекратяване, остават в сила при прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.
Опровержение

Използването на Услугата е на Ваш собствен риск. .
Приложимо право

Настоящите Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България.

Неуспехът ни да приложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата услуга и заменят и заменят всички предварителни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.
Промени

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Чрез продължаване на достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на тези ревизии, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.
Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.